نیمه شب صورتم را به خدا خواهم كرد خواهش دیدار تو را خواهم كرد

تا جان دارم و درسینه نفس به تو و عشق تو ای دوست وفا خواهم كرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در این حریم شبانه ستم گرفته در این شب خوف و خاكستر كه غم گرفته

رفیق فروزان روشن رهایی من ستاره‌ها را صدا بزن دلم گرفته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در این شبهای سیاه ازغم ...سپیدی عشق تو را می جویم

اما دریغ از این پندار خام ..که در سیاهی سپیدی می جویم


برچسب ها : ,,